Obchodní zástupce (dále Zástupce) skupiny vzájemně nezávislých Společností spolupracujících na základě dohod v prodeji a zprostředkování specifických produktů a služeb značky DIC šířené Zastoupeným (Společností) prohlašuji, že budu respektovat níže uvedené zásady a postupovat v naprostém souladu s nimi:

 

I. Základní principy

Řídit se obecně závaznými právními předpisy zejména v oblasti prodeje investičních diamantů a ochrany spotřebitele, občanského a obchodního práva, profesní etikou.

S lidmi, se kterými se v rámci prezentace společnosti a jejího obchodního programu setkám, budu jednat čestně a tak, jak si přeji, aby se jednalo se mnou.

Svým potenciálním budoucím klientům budu prezentovat Společnost a její obchodní program pravdivým a čestným způsobem a budu prezentovat pouze taková sdělení, která jsou oficiálně schválena vedením zastoupeného, resp. oficiálně prezentována v materiálech Společnosti.

Mé jednání a vystupování jako Zástupce společnosti se bude řídit nejvyššími normami odpovědnosti a bezúhonnosti, protože si plně uvědomuji, že mé činy jako Zástupce (Partnera) mají dalekosáhlé důsledky.

Při prezentaci obchodní a marketingové strategie Společnosti a při své činnosti, jakožto Zástupce společnosti Zastoupeného, budu vždy používat materiály schválené vedením Společnosti.

Jako Zástupce Zastoupeného budu za každých okolností respektovat globální a konzistentní vzhled a image značky DIC, dodržovat interní nařízení a korporátní design resp. druh písma, barevnost a styl loga a tyto nebudu nikdy měnit a zneužívat.

Jasné a přesně definované povinnosti jsem stvrdil, jakožto Zástupce Zastoupeného, podpisem Smlouvy o obchodním zastoupení, a proto veškeré ostatní zásady plně korespondují s ostatními ustanoveními a povinnostmi, které jsou v ní uvedeny.

Žádný Zástupce propagující značku DIC nesmí provozovat nezákonné nebo nelegální podnikání, zabývat se nezákonnou nebo nelegální podnikatelskou činností a účastnit se jí.

U elektronické propagace (včetně internetové) platí v plné míře jasná kritéria opět schválená vedením Zastoupeného. Zástupce nesmí individuálním osobám rozesílat emailové zprávy, které jsou nevyžádané, pokud od příjemce nemá písemný a výslovný souhlas k přijímání takových emailů.

Dodávání produktů a informací Klientům, aniž by si takové produkty či informace vyžádali, je zakázáno zákonem.

Zástupce nesmí v adrese či obsahu svých internetových stránek, včetně své emailové adresy a korespondence, používat bez souhlasu vedení Zastoupeného žádný materiál, který podléhá autorskému zákonu, tj. např. obchodní jméno, logo, ochrannou známku, fotografie, názvy služeb náležejících zastoupenému či třetím osobám, a to anijejich varianty, jež by mohly vést k jakékoliv záměně s obchodním jménem, ochrannou známkou či dokonce oficiální prezentací značky DIC. V případě použití takovýchto materiálů se souhlasem vedení Zastoupeného je Zástupce povinen uvést odkaz ke zdroji tj. na oficiální stránky společnosti propagující DIC.

Jako Zástupce Zastoupeného propagující značku DIC beru výslovně na vědomí, že nejsem na základě dohody smluvních stran oprávněn k používání jména, loga, způsobu obchodování, včetně know-how ani jakýchkoliv jiných označení souvisejících se Zastoupeným ani značkou DIC, a to včetně inzerce v jakémkoliv médiu, internet nevyjímaje viz. výše uvedené. To vše bez písemného souhlasu vedení Zastoupeného.

 

II. Vztahy s Klienty/Zákazníky/Partnery

Smluvní vztahy s Klienty/Zákazníky
Zásady korektnosti, mlčenlivost, poctivosti, profesionality, transparentnosti a nejvyšší možné míry spolupráce jsou jádrem všech smluvních vztahů a komunikace s Klienty Zastoupeného.

Spokojenost Zákazníků
Zastoupený, pověřen na základě samostatných ujednání k propagaci dobrého jména, zboží a služeb pod značkou DIC, přikládá nejvyšší důležitost zachovávání standardů vysoké kvality pro poskytování služeb a stálému zlepšování zákaznické spokojenosti. Interní procesy a počítačové technologie napomáhají plnění těchto cílů, mimo jiné i sledováním názorů Klientů.

Řízení a ochrana důvěrných informací
S důvěrnými informacemi společnosti nakládá Zastoupený podle příslušných interních procesů, které zaručují, že se tyto informace dostanou pouze k zainteresovaným osobám nebo že jejich šíření bude určeno výhradně pro účely společnosti, když tyto skutečnosti bere Zástupce na vědomí a bude s nimi nakládat tak, aby je chránil.

 

III. Realizace

Kodex je definován a schvalován statutárním orgánem Zastoupeného, stejně jako všechny jeho budoucí aktualizované verze.

 

IV. Přijetí a distribuce

Kodex je napsán v českém jazyce a přeložen do všech jazyků zemí, kde působí Zastoupený a spolupracující Společnosti. Bude publikován a vhodně zvýrazněn na webových stránkách www.dicholding.com a na webových stránkách Zastoupeného a spolupracujících Společností. Každý Zaměstnanec či externí Obchodník, včetně nově přijímaných, obdrží tištěné znění Kodexu.

 

V. Porušení Kodexu

Pokud dojde k porušení zásad etického kodexu, podniknou Zastoupený, případně spolupracující Společnosti, patřičné disciplinární kroky k ochraně zájmů Společnosti a akcionářů. V souladu s platnými právními předpisy budou disciplinární opatření vedena proti osobám zodpovědným za jeho porušení. U nejzávažnějších porušení zásad Kodexu mohou zmíněná opatření znamenat ukončení spolupráce se Zástupcem včetně sjednaných sankcí a náhrady škody dle zákonných ustanovení.